Mediolanum International Life DAC, Sucursal en España, disposa d'un Servei d'Atenció al Client la funció del qual és atendre i resoldre les queixes i reclamacions que els clients puguin presentar, relacionades amb els seus interessos i drets legalment reconeguts, d'acord amb el que estableix l'Ordre ECO / 734 / 2004, d'11 de març. L'adreça postal i electrònica del Servei són les següents:

Servei d´Atenció al Client
Agustina Saragossa, 3-5, Local 2
08017 - Barcelona

Correu electronic: millse@millse.info

La utilització del correu electrònic haurà d'ajustar-se a les exigències previstes en la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

L'activitat del Servei està regulada al Reglament de Funcionament del Servei d'Atenció al Client, el qual es troba a disposició dels clients en el domicili de Mediolanum International Life DAC, Sucursal en España, carrer d´Agustina Saragossa 3-5, Local 2, 08017, Barcelona, així com a la pàgina web http://www.mildac.ie/es

El Servei resoldrà la reclamació o queixa presentada en el termini màxim d'un mes. Transcorregut aquest termini sense resolució, o en cas de disconformitat amb el pronunciament del Servei d'Atenció al Client, el reclamant podrà dirigir-se al Servei de Reclamacions de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, amb domicili en el Passeig de la Castellana 44, 28046, de Madrid o mitjançant www.sededgsfp.gob.es (Inicio > Ciutadans > Presentació de queixes i reclamacions)

Cal esgotar la via del Servei d'Atenció al Client per poder formular les queixes i reclamacions davant el Servei de Reclamacions de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Normativa de transparència i protecció del client de serveis financers

Servei d'atenció al client

 • Llei 44/2002, del 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer, modificada per la Llei 2/2011, del 4 de març, d'economia sostenible.
 • Ordre ECO/734/2004, de l'11 de març, sobre els departaments i serveis d'atenció al client i el defensor del client de les entitats financeres.
 • Ordre ECC/2502/2012, del 16 de novembre, mitjançant la qual es regula el procediment de presentació de reclamacions davant els serveis de reclamacions del Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.

Normativa General de Protecció dels Consumidors i condicions de contractació

 • Llei 22/2007, de l'11 de juliol, sobre comercialització a distància de serveis financers destinats als consumidors.
 • Reial Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.
 • Llei 7/1998, del 13 d'abril, sobre condicions generals de la contractació.

Normativa general d'assegurances i plans de pensions

 • Llei 50/1980, del 8 d´octubre, de Contracte d´Assegurança.
 • Llei 20/2015, del 14 de juliol, d´ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.
 • Reial Decret 1060/2015, del 20 de novembre, d´ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.
 • Reial Decret 304/2004, del 20 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de Plans i Fons de Pensions.
 • Reial Decret Legislatiu 1/2002, del 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions.
 • Reial Decret 62/2018, del 9 de febrer, pel qual es modifica el Reglament sobre la instrumentació dels compromisos per pensions de les empreses amb els treballadors i beneficiaris, aprovat pel Reial Decret 1588/1999, del 15 d'octubre, i el Reglament de Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial decret 304/2004, del 20 de febrer.