Termes i Condicions

1. General

L’ús del lloc web www.mifl.ie (el “Lloc”) així com el seu accés i els materials que s’hi troben (el “Contingut”) estan subjectes als termes i condicions següents (aquests “termes”).
Tret que s’indiqui el contrari, aquesta informació la comunica Mediolanum International Funds Limited (“MIFL”), que està regulada pel Banc Central d’Irlanda.

2. Accés restringit

Aquest Lloc i el seu Contingut no s’adrecen ni estan destinats a ser distribuïts a cap persona (o entitat) ciutadana o resident de (o ubicada o establerta) en qualsevol jurisdicció on l’ús del Lloc (o la utilització del Contingut) seria contrari a la legislació o a la normativa que hi sigui aplicable o aquest fet faria que MIFL hagués de complir qualsevol requisit de registre o llicència en aquesta jurisdicció. Les persones que vulguin accedir a aquest Lloc estan obligades per MIFL a informar-se i respectar qualsevol restricció legal o reglamentària que pugui afectar la seva capacitat d’accedir al Lloc o subscriure’s als Serveis d’inversió. En cas de dubte, s’ha de buscar assessorament professional.

3. Cap oferta

El Contingut es proporciona únicament a efectes informatius i no suposa una sol·licitud o oferta, ni assessorament o recomanació, de comprar o vendre interessos en cap producte d’inversió, fer transaccions o formalitzar cap mena de transacció.

4. Supervisió per part de MIFL

MIFL pot supervisar l’ús que feu dels serveis d’aquest Lloc i utilitzar la informació resultant per a les seves finalitats comercials internes o d’acord amb les normes de qualsevol organisme regulador o autoregulador que escaigui.

5. Sense explotació comercial

Amb l’excepció del que s’indica en aquesta secció 4, el “copyright” i altres drets de propietat intel·lectual sobre el Contingut (inclòs el logotip de MIFL) són propietat de MIFL. En conseqüència, es prohibeix qualsevol ús del Contingut per a qualsevol propòsit que no sigui el que s’indica a continuació. A excepció del Contingut subministrat al Lloc en format Adobe Acrobat (PDF) perquè el descarregueu, no podeu reproduir, transmetre, modificar, enllaçar, emmagatzemar, arxivar ni utilitzar de cap altra manera amb cap finalitat pública o comercial aquest Lloc o qualsevol dels Continguts sense l’autorització prèvia i per escrit de MIFL. En particular, ni vós ni cap tercer que actuï en nom vostre ni segons la vostra indicació no podreu:

- redistribuir a cap altra persona cap part del Contingut (ja sigui com a part de qualsevol servei de biblioteca, arxiu o similar o d’altra manera);
- eliminar l’avís de “copyright” o marca comercial de qualsevol còpia del Contingut;
- crear una base de dades en forma electrònica o manual estructurada que descarregui i emmagatzemi sistemàticament tot o part del Contingut.

6. Responsabilitats de l’usuari

Sou responsable de qualsevol ús que feu del Lloc. Us comprometeu a fer tot el possible per garantir que res del que feu mentre accediu al Lloc no perjudiqui el Lloc.

7. Sense garanties i Exempció de responsabilitats

Tot i que MIFL s’esforçarà per obtenir informació de fonts que creiem que són fiables, MIFL no ofereix cap garantia quant a la precisió, la integritat o la fiabilitat de la informació, les opinions o les previsions contingudes al Lloc, ni es compromet a garantir que aquest estigui disponible o accessible en tot moment. MIFL no tindrà cap responsabilitat (sigui contractual, extracontractual o d’altre tipus) per cap pèrdua o perjudici directe, indirecte, conseqüent o especial de qualsevol mena derivat o relacionat amb l’accés, l’ús o l’enllaç a altres llocs web (“Llocs web enllaçats”) d’aquest Lloc o de qualsevol dependència de cap Contingut.
Els Llocs web enllaçats no els gestiona MIFL ni estan relacionats amb MIFL. Tot i que de tant en tant podem intentar adreçar-vos a llocs web externs útils, no podem ser responsables del seu contingut o exactitud i, en conseqüència, no assumim cap responsabilitat respecte a aquests ni pel fet que es confiï en aquests llocs web, fins i tot si utilitzeu els serveis en el Lloc web enllaçat per invertir en els nostres productes. La protecció de la vostra informació personal en altres llocs web no es regeix per la política de privacitat de MIFL i MIFL no pot ser responsable de les polítiques de privacitat que s’utilitzen en aquests llocs de tercers, ni de la implementació d’aquestes polítiques per part de tercers. Si en teniu cap dubte, heu de revisar els Termes i condicions dels llocs web de tercers i posar-vos en contacte amb els operadors d’aquests llocs.
MIFL no es fa responsable de persones o assumptes que estiguin fora del seu control raonable (com ara la telefonia i altres xarxes de comunicacions, Internet o el vostre proveïdor de serveis d’Internet).
Aquestes exempcions de responsabilitat no s’apliquen en la mesura que no siguin vàlides o eficaces en virtut de qualsevol llei o regulació aplicable a MIFL.

8. Rendiment de la inversió

Els usuaris han de tenir en compte que les inversions poden comportar riscs importants i que el valor d’una inversió pot baixar o pujar. No s’ofereix cap garantia del rendiment comercial i el rendiment passat o previst no és necessàriament una guia de resultats futurs.

9. Informació de rendiment estimada

Les dades estimades de rendiment o valoració / NAV (“Dades”) es basen en valoracions estimades o valors d’actius nets calculats per l’administrador o MIFL i poden variar significativament respecte de la valoració oficial o del patrimoni net i, per tant, no són el preu al qual es poden subscriure o reemborsar accions / bons / obligacions (o qualsevol altre instrument emès). Els inversors no haurien de dependre de les Dades per prendre decisions d’inversió o d’una altra mena. Les Dades es proporcionen als efectes exclusivament informatius i no es tindrà dret a sol·licitar càlculs, detalls ni cap altra informació subjacent sobre aquestes Dades. Ni MIFL ni cap altre proveïdor de serveis pel que fa a cap producte al qual es refereixen les Dades no declaren ni garanteixen la precisió de les Dades ni assumeixen cap responsabilitat en relació amb el subministrament o l’ús que es fa de les Dades. El fet de dependre de les Dades es fa totalment a risc de l’usuari.
Tingueu en compte que els interessos en els productes d’inversió només es poden comprar o vendre d’acord amb els termes del Fullet informatiu emès per MIFL, i que el preu que l’emissor d’aquest producte pugui oferir pot ser materialment diferent de les valoracions aquí exposades. Les valoracions oficials o els valors d’actius nets es publicaran posteriorment al Lloc un cop finalitzats (i en qualsevol altre mitjà o plataforma electrònica que s’indiqui al Fullet informatiu pertinent) i poden ser significativament diferents de les Dades. Els inversors potencials han de tenir en compte que les inversions poden comportar riscs importants i que el valor d’una inversió pot baixar o pujar. No s’ofereix cap garantia del rendiment comercial i el rendiment passat no és necessàriament una guia de resultats futurs.

10. No dependència

En aquest Lloc no hi ha cap contingut que constitueixi consells d’inversió, legals, fiscals o d’altre tipus, ni una recomanació per comprar o vendre cap inversió. No s’ha de dependre de cap dels continguts per fer una inversió o prendre cap altra decisió.

11. Interessos materials

Qualsevol dels membres de MIFL o els seus administradors, directius, empleats, agents o representants pot tenir o haver tingut un interès o una participació, relació o qualsevol altre acord amb els Productes d’Inversió que pot ser material. Els inversors potencials haurien de consultar els documents d’oferta que hi sigui d’aplicació per a qualsevol producte d’inversió i, en particular, els possibles conflictes d’interessos que s’hi analitzen.

12. Jurisdicció

Aquests Termes, el vostre accés i l'ús del Lloc i el Contingut i qualsevol controvèrsia o reclamació derivada d’aquests Termes o en relació amb aquests o amb l’ús del Lloc i del Contingut es regiran i s’interpretaran d’acord amb la legislació irlandesa.
Els tribunals d’Irlanda tindran jurisdicció exclusiva per resoldre qualsevol controvèrsia o reclamació que sorgeixi a partir d’aquests Termes o el seu objecte o que hi estiguin relacionats, llevat que MIFL pugui fer complir els seus drets als tribunals de qualsevol jurisdicció que tingui la competència per dictar un mandat judicial que sigui directament executiu contra vós.

13. Virus, pirateria informàtica i altres delictes

No podeu fer un mal ús del Lloc mitjançant la introducció conscient de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre material que sigui maliciós o tecnològicament perjudicial. No podeu intentar obtenir accés no autoritzat al Lloc, al servidor on s’emmagatzema el Lloc ni a cap servidor, ordinador o base de dades connectat al Lloc. No podeu atacar el Lloc mitjançant un atac de denegació de servei o un atac de denegació de servei distribuït.
Informarem de qualsevol incompliment d’aquesta disposició a les autoritats competents per fer complir la llei i cooperarem amb aquestes autoritats revelant-los la vostra identitat. En cas d’un incompliment d’aquest tipus, el vostre dret a utilitzar el Lloc cessarà immediatament.
No serem responsables de cap pèrdua o dany causat per un atac de denegació de servei distribuït, virus o altre material perjudicial tecnològicament que pugui infectar el vostre equip informàtic, programes informàtics o altre material subjecte a drets de propietat a causa de l’ús que feu del Lloc o a la descàrrega de qualsevol material publicat en aquest o en qualsevol Lloc web enllaçat.

14. Canvis al Lloc

El nostre objectiu és actualitzar regularment el Lloc i podem canviar-ne el Contingut en qualsevol moment. Si sorgeix la necessitat, podem suspendre l’accés al Lloc o tancar-lo indefinidament. Hauríeu de consultar el Lloc regularment per comprovar-ne el Contingut. En qualsevol moment podem fer canvis en aquests Termes. Hauríeu de consultar el Lloc regularment per comprovar aquests Termes.